HOBBY CUP MELLE 2017 Final Gruppe I     18.06.17
Heim Melle I           Gast   Wellingholzhausen I    
Einzel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. A. Kran M. Rolletschek 1   6 0   6       0 : 1 0 : 2 1 : 12
2. S. Johanns R. Strubberg 0   6 1   6       0 : 1 0 : 2 1 : 12
3. M. de Vries J. Weber 0   6 0   6       0 : 1 0 : 2 0 : 12
4. D. Schramm R. Tubbesing   3   6 3   6       0 : 1 0 : 2 6 : 12
Summe 0 : 4 0 : 8 8 : 48
Doppel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. A. Kran R. Strubberg 2   6 1   6   :   0 : 1 0 : 2 3 : 12
M. de Vries R. Tubbesing            
2. S. Johanns R. Könemann 7   6 2   6 0 : 1 0 : 1 1 : 2 9 : 13
T. Menzel O. Tönsing              
Summe 0 : 2 1 : 4 12 : 25
Addition Punkte Ergebnis Sätze Spiele
Manschaftsführer Heim   Einzel       0 : 4 0 : 8 8 : 48
Manschaftsführer Gast   Doppel       0 : 2 1 : 4 12 : 25
Spieltag 20.05.2017 Gesamt 0   2 0   6 1   12 20   73
                                           
Heim Neuenkirchen           Gast   Voxtrup            
Einzel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. Markus Schröder Martin Woltring 6   3 6   2       1 : 0 2 : 0 12 : 5
2. York v. Bachmann Burghard Albers 2   6 3   6       0 : 1 0 : 2 5 : 12
3. Oliver Scheller Kalla Pöhler 6   7 6   0 1   0 1 : 0 2 : 1 13 : 7
4. Stephan Poerschke Günter Nordmann   1   6 3   6       0 : 1 0 : 2 4 : 12
Summe 2 : 2 4 : 5 34 : 36
Doppel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. Markus Schröder Burghard Albers 6   3 6   4   :   1 : 0 2 : 0 12 : 7
Oliver Scheller Horst Singbeil            
2. York v. Bachmann Michael Kosch 3   6 7   5 0 : 1 0 : 1 1 : 2 10 : 12
Reinhard Brüggemeyer Ralf Pröpper              
Summe 1 : 1 3 : 2 22 : 19
Addition Punkte Ergebnis Sätze Spiele
Manschaftsführer Heim   Einzel       2 : 2 4 : 5 34 : 36
Manschaftsführer Gast   Doppel       1 : 1 3 : 2 22 : 19
Spieltag 20.05.2017 Gesamt 1   1 3   3 7   7 56   55
                                           
Heim Wellingholzhausen I           Gast   Neuenkirchen        
Einzel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. D. Eickmeier M. Schröder 6   3 6   2   :   1 : 0 2 : 0 12 : 5
2. R. Strubberg Y. v. Bachmann 6 : 0 6 : 1   :   1 : 0 2 : 0 12 : 1
3. J. Weber O. Scheller 6 : 2 6 : 4   :   1 : 0 2 : 0 12 : 6
4. S. Pleyer F. Horst   6 : 4 6 : 2   :   1 : 0 2 : 0 12 : 6
Summe 4 : 0 8 : 0 48 : 18
Doppel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. T. Hörmeyer M. Schröder 1   6 1   6       0 : 1 0 : 2 2 : 12
C. Schriever O. Scheller            
2. E. Brinkers V. v. Bachmann 2 : 6 4 : 6   :   0 : 1 0 : 2 6 : 12
O. Tönsing R. Brüggemeyer              
Summe 0 : 2 0 : 4 8 : 24
Addition Punkte Ergebnis Sätze Spiele
Manschaftsführer Heim   Einzel       4 : 0 8 : 0 48 : 18
Manschaftsführer Gast   Doppel       0 : 2 0 : 4 8 : 24
Spieltag 28.05.2017 Gesamt 2 : 0 4   2 8   4 56   42
 
  Heim Voxtrup             Gast       Melle I              
Einzel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. M. Schomaker A. Kran 4   6 6   1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 11 : 7
2. M. Woltring S. Hollmann 6   1 0   6 0 : 1 0 : 1 1 : 2 6 : 8
3. B. Albers M. Beckmann 6   4 6   3   :   1 : 0 2 : 0 12 : 7
4. K.H. Poehler S. Johanns   6   3 6   1   :   1 : 0 2 : 0 12 : 4
Summe 3 : 1 7 : 3 41 : 26
Doppel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. M. Schomaker A. Kran 6   3 7   5   :   1 : 1 2 : 0 13 : 8
M. Pohlmeyer D. Schramm            
2. W. Höttker M. de Vries 1   6 3   6   :   0 : 1 0 : 2 4 : 12
D. Büscher S. Hollmann              
Summe 1 : 2 2 : 2 17 : 20
Addition Punkte Ergebnis Sätze Spiele
Manschaftsführer Heim   Einzel       3 : 1 7 : 3 41 : 26
Manschaftsführer Gast   Doppel       1 :   2 : 2 17 : 20
Spieltag 03.06.17 Gesamt 2 : 0 4 : 2 9 : 5 58   46
  Heim Melle I             Gast     Neuenkirchen        
Einzel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. A. Kran M. Schröder 6 : 3 6 : 2   :   1 : 0 2 : 0 12 : 5
2. S. Hollmann Y. v. Bachmann 2 : 6 7 : 6 0 : 1 0 : 1 1 : 2 9 : 13
3. S. Johanns O. Scheller 0 : 6 1 : 6   :   0 : 1 0 : 2 1 : 12
4. D. Schramm S. Pörschke   7 : 6 4 : 6 1 : 0 1 : 0 2 : 1 12 : 12
Summe 2 : 2 5 : 5 34 : 42
Doppel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. A. Kran M. Schröder 2 : 6 6 : 7   :   0 : 1 0 : 2 8 : 13
T. Menzel W. Lülfsmann            
2. S.Hollmann O. Scheller 2 : 6 1 : 6   :   0 : 1 0 : 2 3 : 12
M. d. Vries Y. v. Bachmann              
Summe 0 : 2 0 : 4 11 : 25
Addition Punkte Ergebnis Sätze Spiele
Manschaftsführer Heim   Einzel       2 : 2 5 : 5 34 : 42
Manschaftsführer Gast   Doppel       0 : 2 0 : 4 11 : 25
Spieltag 17.06.2017 Gesamt 0 : 2 2 : 4 5 : 9 45 : 67
  Heim Wellingholzhausen I             Gast     Voxtrup            
Einzel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. M.Rolletschek H. Schomaker 6   2 6   1       1 : 0 2 : 0 12 : 3
2. R. Strubberg B. Albers 6   0 6   2       1   0 2 : 0 12 : 2
3. J. Weber P. Pohlmeyer 6   3 6   0       1   0 2 : 0 12 : 3
4. R. Tubesing H. Singbeil   6   7 1   6       0   1 0 : 2 7 : 13
Summe 3 : 1 6 : 2 43 : 21
Doppel
Spieler - Heim Spieler - Gast   1. Satz 2. Satz 3. Satz Ergebnis Sätze Spiele
1. R. Tubesing H. Schomaker 2 : 6 4 : 6   :   0 : 1 0 : 2 6 : 12
C. Schriever R. Pröpper            
2. E. Brinkers H. Woltering 6 : 2 4 : 6 1 : 0 1 : 0 2 : 1 11 : 8
O. Tönsing D. Bieseker              
Summe 1 : 1 2 : 3 17 : 20
Addition Punkte Ergebnis Sätze Spiele
Manschaftsführer Heim   Einzel       3 : 1 6 : 2 43 : 21
Manschaftsführer Gast   Doppel       1 : 1 2 : 3 17 : 20
Spieltag 17.07.2017 Gesamt 2 : 0 4 : 2 8 : 5 60 : 41
Einzelergebnisse                     Ergebnis Sätze Spiele
Melle I   Wellingholzhausen I       0 : 6 1 : 12 20 : 73
Neuenkirchen   Voxtrup       3 : 3 7 : 7 56 : 55
Wellingholzhausen I   Neuenkirchen       4 : 2 8 : 4 56 : 42
Voxtrup   Melle I       4 : 2 9 : 5 58 : 46
Melle I   Neuenkirchen       2 : 4 5 : 9 45 : 67
Wellingholzhausen I   Voxtrup       4 : 2 8 : 5 60 : 41
                                       
Total Ergebnise                 Ergebnis     Sätze     Spiele  
Melle I                     4 : 14 11 : 30 111 : 198
Wellingholzhausen I                     12 : 6 25 : 13 170 : 122
Neuenkirchen                     9 : 9 20 : 20 165 : 156
Voxtrup                     9 : 9 21 : 20 154 : 162
           
Tabelle       Punkte
Melle I 0 : 6 4 4 4
Wellingholzhausen I 6 : 0 1 1 1
Neuenkirchen 3 : 3 2 3 2
Voxtrup 3 : 3 2 2 3